Home


De Stichting.

De Stichting Vrienden Bernadetteschool is voorgekomen uit het “Dorpsplan Loo  2013-2025 UT GEET LOOS!”  Deze is begin 2014 gepresenteerd aan de Loose bevolking  en de Wethouder in het bijzijn van meerdere raadsleden.

Tijdens het opstellen van het Dorpsplan kwam duidelijk naar voren dat het behoud van de Bernadetteschool voor de leefbaarheid van Loo, het belangrijkste prioriteitspunt is.

Het behoud van de school zorgt ervoor dat de samenstelling van de Loose bevolking niet vergrijst. Hierdoor blijft het dorp ook in de toekomst aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Daarnaast blijft er ook voor alle verenigingen in Loo een gezonde aanwas, zodat het verenigingsleven bruisend blijft!. 


Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!


Eind 2015 is de stichting een feit geworden met hulp van Notariaat Duiven Westervoort, als ondersteuner van de Duivense Uitdaging. Hierdoor is de stichting kosteloos opgericht. In dezelfde periode is ter promotie van de stichting huis aan huis in Loo deze introductie folder verspreid (op link drukken  om folder te zien.)

De doelstelling:

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

A)    Het verlenen van ondersteuning aan de basisschool “Bernadetteschool” te Loo, gemeente Duiven, hierna te noemen school;

B)    Het scheppen en/of creëren van aanvullende, faciliteiten en/ of fondsen, zulks ter bevordering van:

a.     Het voortbestaan van de school, ten behoeve van de inwoners in het dorp Loo en de leefbaarheid van deze gemeenschap;

b.     Een optimale oefening van de onderwijstaak, overige taken en overige door de school te behartigen belangen.

C)     Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken middels door het werven van fondsen door donaties en wervingsacties, alsmede het bieden van fysieke en/of organisatorische ondersteuning onder meer door ter beschikking stelling van menskracht.

Hoe kunt U doneren?

Een gift aan de Stichting Vrienden Bernadetteschool kan met belastingvoordeel. Voor instructies hoe dat moet klikt u hier.

Een losse donatie kan natuurlijk ook nog altijd door uw donatie over te maken op rekeningnummer NL54 RABO 0305478273 t.n.v. Stichting Vrienden Bernadetteschool.

© J.P.C. van Doorn 2016